آلبوم باربری های سراسر کشور در اینستاگرام حمل اِکس

برای اولین بار حمل اِکس اقدام به تهیه آلبوم همه باربری ها و تخلیه بارهای سراسر کشور خواهد کرد

04 فرو

1401


یکی از نواقص موجود در صنعت حمل بار و بخصوص شاخه خرده بار نبود هیچ منبع و مستندات کافی و معتبر از اجزاء این صنعت است و اگر بگوییم که این صنعت با همه بزرگی خودش به صورت جزایری جدا از هم فعالیت می کند ادعای بیهوده ای نکرده ایم. با این توضیح حال تصور کنید که اگر اجزاء ، بخش ها و افراد این صنعت به گونه ای با هم پیوند برقرار می کردند چه نیروی عظیمی آزاد می شد و این نیروی عظیم چه اثرات مهم و نیکویی در ارائه خدمات به مشتریان و در نتیجه رضایت بیشتر آنان به جا می گذاشت. حمل اِکس که از ابتدا نیز بخشی از نیروی خود را به جمع آوری اطلاعات پراکنده ی این صنعت و دسته بندی آن ها اختصاص داده است در گامی دیگر قصد دارد آرشیوی از تمامی باربری ها و تخلیه بار ها اعم از دربستی و خرده بار را که در سراسر کشور پراکنده اند جمع آوری کند و همانند خدمات قبل به رایگان در اختیار عموم قرار دهد. ما اطلاعات این مراکز را اعم از عکس ، متن و حتی شاید فیلم جمع آوری خواهیم کرد و در مرحله اول هر یک را به ترتیبی که تهیه می کنیم در صفحه اینستاگرام خود منتشر می کنیم ولی پس از اینکه به تعداد مشخصی رسیدند آن ها در دسته بندی های منطقی در وب سایت و اپلیکیشن حمل اِکس نیز منتشر خواهیم کرد تا مرجع مناسبی برای کسانی باشد که قصد استفاده از خدمات و امکانات هر یک از این مراکز را دارند.